Eg kom over ein tankevekkjande artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening. Du finn han ved å peike og klikke her. Artikkelen fortel noko om betydninga av at vi har ei nærverande presteteneste. Men er dette ei teneste som berre skal gjevat dei som bur sentralt, eller er det noko alle burde få del i?

Ein kan undrast over om dette er spørsmål som berre vedkjem oss som bur ute i distriktet, eller om dette kanskje også burde interessere meir sentrale personar, som til dømes biskopen i Bjørgvin.

14.05.16 : Om kyrkja og nærleik