Mange – meg sjølv inkludert – nyttar ordet «kultur» som om det var heilt eintydig. Det er det ikkje.

Difor har eg tenkt å lage nokre tekstar der eg vil prøve å setje ord på kva eg legg i omgrepet. Det er fleire grunnar til dette:

Eg ser ordet nytta på svært ulike vis i media – det vere seg i avisdebattar eller i kommentarfelt på nettbloggar. Ikkje sjeldan ser eg at dei som nyttar ordet i ein og same diskusjon, umogleg kan ha ei felles oppfatning av kva det betyr.

Eg ser ordet vert nytta som eit honnørord – ofte samanstilt med ordet «norsk» – utan at det er heilt klårt kva som gjer at ordet vert nytta slik.

Eg er lat. Eg ynskjer ikkje å bruke tid og spalteplass på å forklåre det eg meiner om att og om att, dersom eg kan unngå det. Då er det enklare å gjere ein litt grundig jobb med å avklare kva eg legg i kulturomgrepet, og så heller syne til eiga avklaring når behovet for å tydeleggjere omgrepet måtte melde seg.

Landbruk er kultur. Toppbiletet er eit utsnitt av eit bilete frå ein lavendelåker. Biletet er teke av Francois Philipp, Frankrike.

Nedunder kjem lenkjer til ulike artiklar eg skriv om kulturomgrepet :