I haust er det val på nye bispedømeråd. Dette skjer parallelt med val på nye sokneråd. I Bjørgvin bispedøme kan ein stemme på desse fire listene:
Bønelista,
Frimodig kyrkje,
Open folkekyrkje,
Nominasjonskomitéen si liste.

Sjølv står eg som kandidat på Nominasjonskomitéen si liste. Du finn dei fleste listekandidatane på biletet attmed.

Under biletet vil du finne nokre overskrifter som er peikarar til felles fråsegner om ulike emne som vi på lista meiner det er viktig at vi har eit klårt standpunkt til.

 

Litt stoff om bispedømevalet